Medycyna Szkolna

Pielęgniarka / higienistka szkolna sprawuje opiekę profilaktyczną nad uczniami zapewniając dostępność do świadczeń w wymiarze czasu odpowiadającym liczbie uczniów i typowi szkoły.

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej, kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Świadczenia realizowane są w znajdującym się na terenie placówki oświatowej gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a w sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma takiego gabinetu-w przychodni/ośrodku zdrowia.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną obejmuje w szczególności:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych,
  • kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
  • sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
  • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorowymi,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej, promowanie zdrowia,
  • czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej,

 

W razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia podopiecznego/ucznia, pielęgniarka/ higienista szkolna ma prawo wezwać zespół ratownictwa medycznego.

kontakt

Masz pytania?Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do kontaktu przez nasz formularz znajdujący się poniżej. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zapytanie jak najszybciej będzie to możliwe.

tel: (32) 285 30 61 sekretariat@umstg.pl