Poradnie POZ

Zakres usług:

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Adres: Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 8  (centrum miasta)
Telefon: (32) 285-30-61 wew.1   lub   664-446-561
Lekarze: Danuta Mainka
Edward Mazur
Maria Stachnik-Wesołowska
Tomasz Bryś
Dorota Tiszler
Karolina Klimaszewska-Adamus
Katarzyna Żak-Pałczyńska

 

Zakres usług: Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Adres: Tarnowskie Góry, ul. Szwedzka 2  (osiedle Przyjaźń)
Telefon: (32) 285-37-15   lub   664-446-541
Lekarze: Natalia Król
Marcin Materla
Joanna Orłowska
Magdalena Potempa-Jeziorowska
Barbara Szołtysik-Szydlik

 

Zakres usług: Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Adres: Tarnowskie Góry, ul. Różana 1a  (osada Jana)
Telefon: (32) 285-97-77  696-034-859
Lekarze: Katarzyna Żak-Pałczyńska
Dorota Pinkawa
Łukasz Nobik
Jolanta Rudzka-Kozłowska
Elżbieta Baszyńska
Paweł Charciarek

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie
i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

STANDARD ORGANIZACYJNY UDZIELANIA TELEPORAD W RAMACH

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020, pozycja 1395) w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

 1. W Usługach Medycznych „Śródmieście” Sp. z o.o.teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki oraz położne poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Termin teleporady pacjent ustala dzwoniąc do rejestracji podstawowej opieki zdrowotnej pod wybrany numer telefonu – wykaz telefonów w zakładce PORADNIE POZ
 3. W przypadku trudności wynikających np. z awarii linii telefonicznej prośbę o wyznaczenie terminu teleporady pacjent może zgłosić wysyłając wiadomość na adres e- mail: umskonto@poczta.onet.pl – podając imię i nazwisko, pesel lub datę urodzenia, wskazując poradnię lub lekarza, do którego pacjent złożył lub wykazuje wolę złożenia deklaracji oraz podając numer kontaktowy.
 4. Świadczenia na odległość – teleporady udzielane są przez personel medyczny z wykorzystaniem numerów kontaktowych podanych przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.
 5. W przypadku braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporada zostaje anulowana, przy czym zaznacza się, że świadczeniodawca POZ zobowiązany jest do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
 6. Z uwagi na stan zdrowia pacjenta, gdy świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady istnieje możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Okoliczność tą ustala się w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
 7. O konieczności bezpośredniego kontaktu z pacjentem decyduje udzielający porady, w trakcie rozmowy telefonicznej.
 8. Przed udzieleniem teleporady potwierdzona zostaje tożsamość pacjenta na podstawie:
 • danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, lub
 • po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideoporady lub
 • przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. w pkt 1 ustawy z dnia17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r. poz. 346,568 i 695)
 1. Teleporady udzielane są w warunkach gwarantujących poufność, z zapewnieniem braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 2. Każda udzielona teleporada jest odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta.
 3. Podczas teleporady pacjent ma możliwość uzyskania e-recepty, e-skierowania, e- zlecenia na wyroby medyczne. Pacjent zostaje poinformowany o sposobie ich realizacji, zostaje również poinformowany o sposobie realizacji badań dodatkowych – w szczególności badań laboratoryjnych i/lub obrazowych oraz zostaje poinformowany o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.
 4. Pacjent ma możliwość przekazania informacji dotyczącej stanu zdrowia / np. wynikówbadań, wyników konsultacji specjalistycznych, karty wypisowej ze szpitala/ za pomocą transmisji dokumentów w postaci elektronicznej – wysyłając kopie dokumentów na adres e- mail: umskonto@poczta.onet.pl ze wskazaniem poradni lub lekarza, do którego pacjent złożył lub wykazuje wolę złożenia deklaracji
 5. Usługi Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach stosują rozwiązania techniczno- organizacyjne, służące zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej lub tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

 

 

Logo

Poradnie POZ czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 – 18:00
kontakt

Masz pytania?Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do kontaktu przez nasz formularz znajdujący się poniżej. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zapytanie jak najszybciej będzie to możliwe.

tel: (32) 285 30 61 sekretariat@umstg.pl