Cennik

KOMORA HIPERBARYCZNA – CENNIK USŁUG
1 zabieg                          120 zł / 90 min.
seria   5 zabiegów           500 zł po 90 min.
seria 10 zabiegów           950 zł po 90 min.
 
1 zabieg                          200 zł /120 min.
seria   5 zabiegów           600 zł po 120 min.
seria 10 zabiegów           999 zł po 120 min.